گزارش جلسه دهم گروه علمی فلسفه تعلیم و تربیت

به توفیق الهی
دهمین جلسه گروه فلسفه تعلیم وتربیت برگزار گردید

در ابتدا حجت الاسلام استاد منصوری نکاتی پیرامون برنامه های آتی گروه فلسفه تعلیم وتربیت برای اعضا بیان فرمودند.

سپس مقاله ی تربیت تمدنی حاجاقاعرب مختاری ارائه گردید ومقاله ایشان توسط دوستان مورد نقد وبررسی قرارگرفت.

وبعدازآن کتاب فلسفه جدیدتربیت توسط آقای البرزی ارائه گردید.

نکات استاددراین جلسه:
درمعنای تمدن باید حتما عینیت باشد.
فرهنگ ، روح وتمدن عینیت بخش فرهنگ است.
نمیشودتمدن بدون تربیت تمدنی تحقق پیدا کند.
متاسفانه داریم باموهومات مسیرمان راجلومی بریم.عدم مخالفت بانفس برای ما توهمات می آورد.
شریعت یکی ازبهترین راه های جلوگیری ازتوهمات است.