تربیت عبادی کودک

اهمیت و ضرورت تربیت عبادی کودکان از این جهت است که حوزه تربیتی کودکان را در مورد انجام اعمال صالح پوشش می‌دهد و یک بال از دو بال متقین را فراهم می‌کند. تربیت عبادی به دنبال ایجاد و تقویت بُعد معنوی کودکان است تا با ایجاد انگیزه برای فراگیری و انجام تکالیف عبادی، روحیه‌ای معنوی و متعهد در عبادت داشته باشند تا بتوانند به هدف خلقت خود دست یابند.اگر بتوانیم این روحیه را در دوران کودکی در فرزند خود ایجاد کنیم، او عاشق عبادت می‌شود و به آرامشی که همه انسان‌ها به دنبال آن هستند می‌رسد